Om Studentsupport

 

Vår personal är alltid utvald med största omsorg och hos jobbar drivna intelligenta studenter vid högre utbildning samt personal med gedigen erfarenhet av yrket. Vi vet vad som krävs för ett optimalt hemstäd och ett professionellt fönsterputs och vilka krav det ställer på personalen som utför tjänsterna. Vid hemstäd gäller det att både kunna arbeta hårt och noggrant men också att ha förmågan att kunna se vad som kännetecknar ett rent och vackert hem för just Er.

Ring oss på 090-191010 eller maila till info@studentsupport.nu vid frågor eller bokning.

När du anlitar Studentsupport så kan du självklart använda dig av RUT och ROT avdrag. RUT används inom hushållsnära tjänster som tex hemstäd, fönsterputs, flyttstäd och flytt av bohag. ROT avdrag kan man använda när det gäller olika underhåll eller reparationer.

Vi på Studentsupport sköter all kontakt med skatteverket. Skattereduktionen ges på arbetskostnaden och för ROT avdrag så krävs att du äger bostaden där arbetet utförs. Läs mer på skatteverkets hemsida eller kontakta vår kundservice om du har frågor.

Våra tjänster är självklart avdragsgilla enligt RUT eller ROT.

 

Miljöpolicy

Studentsupport arbetar med att minska vår miljöpåverkan genom fyra olika fokusområden. Dessa är: Energi, Dokument, Transporter samt Förbrukningsvaror.

Genom att kontinuerligt uppdatera vår handlingsplan så vill vi hitta lösningar för en ständigt minskande miljöpåverkan.

– Vi ska använda förbrukningsvaror med så låg miljöpåverkan som möjligt.

– Vi använder oss alltid i första hand av elektroniska dokument.

– Vi källsorterar allt avfall i enligt kommunens källsorteringsprogram

– Vi ska öka kunskapen hos kunder och anställda och höja medvetenheten kring miljöfrågan.

– Vi ska alltid ta hänsyn till miljöaspekter i vår arbetsplanering

– Vi vill ställa krav på myndigheter och organisationer runt oss att alltid jobba för att höja miljöfrågan och att arbeta praktiskt på ett sätt som ger minsta möjliga miljöpåverkan,

– Vi ska minska de negativa effekterna på miljön genom effektivisering och bra val av transportmedel inom företaget.

– Vi ska följa de lagar och förordningar som finns.

Arbetsmiljöpolicy

På Studentsupport så arbetar vi för en god och säker arbetsmiljö. En av våra målsättningar är att alltid jobba mot att skapa en utvecklande arbetsplats som stimulerar våra medarbetare. För att nå detta så inser vi vikten av att se alla jobb vi gör ur ett hälso och säkerhetsperspektiv.

Vi uppmuntrar alltid ett ledarskap som utvecklar andra och som främjar hälsa och säkerhet.

Vi i ledningen ska löpanade utvärdera och analysera våra egna insatser för att kunna nå våra arbetsmiljömål. Stor vikt ska läggas på det förebyggande arbetet och kommunikationen mellan ledningen, medarbetare och kund.

Vi vet att motivation och delaktighet skapar en god miljö för medarbetarna. Detta i sin tur är grundläggande för varje individs hälsa. Därför vill vi att alla våra medarbetare ska känna till verksamhetens mål och visioner samt förstå den betydselen som respektive roll har för att nå dit.

Vi vill att alla ska kunna påverka sin egen arbetssituation och känna ett eget ansvar samt ha de befogenheter som uppgiften i sig kräver. Alla hos oss ska ha möjlighet att utveckla sin kompetens och viljan att ta ansvar för sin egen hälsa.

 

Mångfaldspolicy

För oss på Studentsupport så innebär mångfaldspolicy att ALLA ska ha samma möjligheter gällande arbete, respekt och bemötande samt rättigheter oavsett etnisk härkomst.

Vi har som mål att vårt företag ska spegla samhället med dess etniska mångfald.

Vårt engagemang i denna fråga ser vi som ett led till att skapa en positiv arbetsmiljö runt oss och ge en ökad förståelse i samhället.

Diskriminering på grund av kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning får inte förekomma inom Studentsupport och genom vårt arbete på plats så hoppas vi kunna hjälpa till att påverka samhället i stort i en positiv riktning.

Vi ser att synen på olikheter och att kunna hantera människors individuella resurser så att de kan utvecklas i ett samspel är en hjärtefråga i vår verksamhet och en del av vårt verksamhetsmål.

Jämställdhetsplan

Hos oss på Studentsupport arbetar vi ständigt och aktivt för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och vilkor på sina arbetsplatser. Vår grundsyn är att allas olika kunskaper, värderingar och erfarenheter utvecklar vår verksamhet. Eftersom vi tar hänsyn till alla olika kompetens ökar våra möjligheter till hälsosammare arbetsmiljöer och effektiviserar vår verksamhet.

För oss är det viktigt att med tydlighet öka kunskapen kring jämställdhet genom att påverka värderingar och attityder.

Vi har som mål att underlätta förvärvsarbete med föräldrarskap och familj och håller en jämn könsfördelning i vår ledning samt hos alla våra yrkeskategorier.